Bu kayıt sadece fuar ziyareti içindir.
Kongre etkinliklerine kayıt için kayıt formu Kongre Programı ile birlikte yayınlanacaktır.


LinkedIn hesabınız ile giriş yapabilir ya da formu doldurabilirsiniz

You can sign in with LinkedIn account or fill the form

KVKK AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni’nin Amacı

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. (“HFT”) kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktadır. HFT, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen kişilere (“İlgili Kişiler”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda HFT, KVKK’nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, kişisel verileri işlenen kişinin (“İlgili Kişi”) aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile amaçlanan KVKK uyarınca HFT’nin veri işleme faaliyetleri hakkında İlgili Kişilerin aydınlatılmasıdır.

HFT’nin İşlediği Veriler

HFT’nin müşterilerine ait işlediği kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe işbu Aydınlatma Metni içerisinde geçen “kişisel veri” ifadesi aşağıda sıralanmış olan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi (ad, soyad ve cinsiyet bilgilerinden ibarettir)
 • İletişim Bilgisi (e-mail, adres, sabit telefon ve cep telefonu bilgilerinden ibarettir)
 • Mesleki Deneyim Bilgisi (meslek grubu ve görev/ünvan bilgilerinden ibarettir)
 • Risk Yönetimi Bilgisi (IP adresinden ibarettir)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre ve parola bilgilerinden ibarettir)

HFT’nin çevrimiçi ziyaretçilerine ait işlediği kişisel veriler ise ziyaretçilerinin IP adresinden ibarettir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki sayılan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amacıyla,
 • Sözleşmelerin ifasını gerçekleştirmek amacıyla,
 • Yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenleme ve sizlerin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek amacıyla,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek amacıyla,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla,
 • Fuar kapsamlarının katılımcı ve ziyaretçi beklentilerine uygun şekilde planlanması, etkinliğin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla,
 • Fuarların katılımcı, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin artırılması amacıyla,
 • Müşteriler, fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşterilerimizi, fuar katılımcı ve ziyaretçilerini tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla,
 • Müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek amacıyla,
 • HFT’nin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak amacıyla,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla,
 • Sizlerle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek amacıyla,
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilesi amacıyla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla,
 • Bunların yanı sıra, sunmuş olduğumuz hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması için iş birliği yaptığımız kuruluşlar ve anlaşmalı olduğumuz ticari elektronik ileti aracı hizmeti sağlayıcısı tarafından işlenecek veya hali hazırda işlenmiş olan iletişim adreslerinize, HFT’nin hizmetleriyle ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için SMS ve/ veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması amacıyla da kişisel verileriniz işlenebilecektir.  (Kanunen gerekli olması halinde konuya yönelik onayınız alınacaktır.)

Kişisel Verilerin Aktarımı

HFT, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak 3. kişilere aktarmaktadır.

HFT, kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıklarına ya da iştiraklerine, destek hizmeti verilen veya destek hizmeti alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunucularına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarına, tanıtım ve reklam yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına KVKK’da öngörülmüş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz HFT tarafından verilen hizmet veya ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, web sitesi ziyaretleri ve web sitesi üzerinden yapılmış olan başvurular, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, tüm mobil uygulamalarımız, SMS kanalları, sosyal medya mecraları, müşteri görüşmeleri, anketler ve fuar alanı vb. yerlerde doldurulan bilgi formları üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

HFT, müşterilerinin kişisel verilerini sözleşmenin kurulması ve ifası için doğrudan doğruya gerekli olduğundan KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c. bendi uyarınca ve HFT’nin meşru menfaatleri doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f. bendi uyarınca işlemektedir. Ancak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası altında düzenlenmiş olan “kanunda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hallerinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup, imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

(1) www.hmist.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Büyükdere cad. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok Kat:5 34394 Mecidiyeköy Şişli İstanbul” adresine iletilmesi

(2) www.hmist.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun hannover@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

(3) Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresinizin kullanılmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve kvkk@hf-turkey.com adresine gönderilmesi

(4) Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve kvkk@hf-turkey.com adresine gönderilmesi

Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. HFT’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


PRIVACY NOTICE

Purpose of the Privacy Notice

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. (“HFT”) provides the security of your personal data sensitively. According to the General Data Protection Regulation Numbered 2016/679 (“GDPR”) HFT acts as the data controller towards natural persons whose personal data is processed (“Data Subject”). HFT acts lawfully, fairly and in a transparent manner on processing, erasure, destruction, pseudonymisation, transfer of the personal data, informing the Data Subject and providing the security of personal data as stipulated under GDPR. This Privacy Notice aims to inform Data Subject about HFT’s activities regarding processing personal data within the scope of GDPR.

Personal Data Processed by HFT

HFT collects the below mentioned personal data of its customers. Unless otherwise indicated, the term “personal data” will cover the below mentioned personal information.

 • Credentials (composed of name, surname and gender)
 • Contact Information (composed of an e-mail address, address, fixed phone number, and mobile phone number)
 • Professional Experience (composed of career field and title)
 • Risk Management Information (composed of IP address)
 • Process Security Information (composed of password)

HFT processes only the IP addresses of its online visitors.

Purpose of Processing Personal Data

Your personal data will be processed under the following purposes:

 • Providing product and services, communicating about the product or service that have been or will be bought,
 • Offering improved and diversified services or informing the natural and legal persons under commercial relations,
 • Planning the scope of the fair in accordance with the demands of participants and visitors, following the activity and providing continuity,
 • Increasing the recognition level of fairs by participants, visitors, non-governmental organizations, relevant institutions, and organizations,
 • Creation of databases with regards to customers, participants and visitors, pursuing marketing activities; to be recognizant of our customers, participants, and visitors, increasing the communication, conducting data analyses and researches, and to improve the quality of service,
 • Preparing pertinent documents and records to complete transactions in all oral, written and electronic forms,
 • In order to be able to share crucial information with you through relevant contact details,
 • Carrying out activities within offered services by contracted providers,
 • Providing legal and technical security of persons and business continuity in a mutual business relationship,
 • Carrying out quality and standard inspection or fulfilling legal obligations deriving from various laws and regulations.
 • Carrying out all necessities and obligations which are determined under the GDPR, as required by regulatory and supervisory authorities, 
 • Recording to provide security, control the fair area activities and visitors,
 • Additionally, in case that you give consent, in order to share promotion and marketing activities through SMS and e-mail with regard to the services that HFT provides. Those SMS and e-mail notifications will be made by the third-party organizations and commercial electronic messaging service providers that we have cooperated with by processing your personal data or using your data that is already processed.

Transfer of Personal Data

HFT merely transmits your personal data to the third parties in accordance with the purposes of this Privacy Notice pursuant to Article 6 and 44 of the GDPR.

HFT shall provide personal data to,

 • domestic and international partners and affiliates to fulfill the commercial activities and to ensure continuity.
 • domestic or international third parties who provide or receive support services and to service providers that provide support to HFT in data processing activities,
 • audit firms within the scope of related contracts for the audit of their commercial activities in accordance with the provisions of the relevant laws and regulations,
 • to legally authorized public institutions and organizations within the scope of their demands within the legal authority of related public institutions and organizations,
 • public institutions and organizations designated to ensure the fulfillment of the legal obligations specified in the GDPR,
 • in the event that commercial electronic message approval is given, it may be transferred to the commercial electronic messaging service provider in accordance with your express consent or the conditions stipulated in the GDPR Law for the purpose of promotion and advertising.

The Method and Legal Cause of Collecting Personal Data

Your personal data is collected by HFT by automated or non-automated means via digitally or written applications which are directed to the sales team or the companies providing call center services; via online visits to our website or the applications made through our website; via the applications through e-mails, faxes, letters, all mobile applications, SMS channels, social media mediums, customer testimonials, surveys and information forms which are filled out during fairs and records in verbal, written and electronic forms.

HFT processes its customers’ personal data in accordance with the principals indicated under Article 5 of the GDPR.  Since personal data processing is necessary for the performance of the contract between HFT and the customer, HFT mainly processes its customers’ personal data pursuant to Article 6/1b of the GDPR. Nevertheless, HFT may process personal data by obtaining the explicit consent of the Data Subject under Article 6/1a. or Article 6/1b. of the same regulation. However, in case of a situation requiring personal data processing for “compliance with a legal obligation to which the controller is subject” or for the “performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller” or in order to “protect the vital interests of the Data Subject or of another natural person”, HFT may process personal data as per Article 6/1c., e., d. of the GDPR.

Storing Period of Personal Data

HFT will store your personal data as long as it is necessary for the purposes explained in this Privacy Policy, especially for the fulfilment of our contractual and legal obligations. HFT may also store your personal data for other purposes as long as the law allows to store it for particular purposes, including for defence against legal claims.

If you close your customer account, we will delete all the data we have stored regarding you. If it is not possible or necessary to completely delete your data for legal reasons, the relevant data will be blocked for further processing.

Rights of Data Subject

Data Subjects have the following data protection rights under the relevant legal conditions: Right of access (Article 15 of the GDPR), right to rectification (Article 16 of the GDPR), right to erasure (Article 17 of the GDPR), right to restriction of processing (Article 18 of the GDPR), right to data portability (Article 20 of the GDPR), right to lodge a complaint with a supervisory authority (Article 77 of the GDPR), as well as the right to withdraw consent (Article 7/3 of the GDPR).

 • The right of access under Article 15 of the GDPR enables the Data Subject to obtain conformation from the controller as to whether your personal data are being processed or not.
 • Data Subjects have the right to demand the rectification of inaccurate personal data concerning them without undue delay and to have incomplete data completed pursuant to Article 16 of the GDPR. 
 • Data Subjects have the right to obtain from the controller the erasure of their personal data without undue delay according to Article 17 of the GDPR and the controller shall erase personal data where one of the grounds applies illustrated under the same Article.
 • Data Subjects have the right to demand restriction of processing of their personal data pursuant to Article 18 of the GDPR, if the accuracy of the personal data is contested by them, if the processing is unlawful, if the controller no longer needs their personal data for the purposes of processing or if the data subject have objected to processing pursuant to Article 21 of the GDPR.
 • Data Subjects have the right to receive their personal data, which they provided to us according to Article 20 of the GDPR.
 • Data Subjects have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if they consider that the processing infringes the GDPR. The authority responsible for HFT is the authority in your habitual residence, your place of work or place of the alleged infringement in the EU.

If Data Subjects have given consent for the processing of their personal data, they may withdraw it at any time pursuant to Article 7/3 of the GDPR. The withdrawal has no effect on the lawfulness of the processing of your personal data which took place before the withdrawal.

Contact Us

You may get in touch with HFT within the scope of the GDPR at any time within your discretion and the scope of your rights indicated herein below.

 • Obtain confirmation as to whether the personal data concerning you are being processed and where that is the case, access to the following information;
 • The purpose of the processing and whether such data are used in accordance with the purpose;
 • The categories of the personal data concerned;
 • Third parties to whom your personal data have been or will be disclosed, and request for correction of any errors regarding the personal data and if the transmission has already been made, then, request to the related third party to make necessary correction;
 • If possible, the anticipated period for storing the personal data, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
 • Request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing the Data Subject’s personal data or objection to such processing;
 • Right to lodge a complaint to a supervisory authority; and
 • Where personal data is transferred to a third country, the Data Subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards pursuant to Article 46 of the GDPR relating to the transfer.

You can transmit your requests, listed heretofore, to us through the e-mail address: kvkk@hf-turkey.com. We will conclude your requests within the shortest possible period, up to thirty days on the basis of the nature of the request. However, in case the procedure requires an extra cost, it may be possible then, to charge a fee. Our Company may accept the request and put it into process or refuse such request in a written manner with the reasoning.

HFT would like to indicate that your personal data is protected with necessary attention and care by our Company and would like to take opportunity for this occasion to thank you for your trust in us.

Title of the Company  : Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.

Address                         : Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:103 Şarlı İş Merkezi B

  Blok, 34394 Şişli

Telephone                    : +902123346900
Mersis* No                    : 0759047906900017

*  Central Registration System