22 Kasım 2017, Çarşamba

OTURUM 2A | 13.30-14.00
Transmisyon Yağlama Pompalarında Basınç Dalgalanmasını Önlemeye Yönelik Optimizasyon Çalışması
Bircan Başaran, Turgay Kolcuoğlu / Hema Endüstri
.
Hidrolik dişli pompalar çalışırken mekanik gürültü, akışkan içerisindeki hava kabarcıklarından kaynaklı gürültü ve basınç dalgalanması kaynaklı şeklinde üç farklı gürültü meydana gelir.Pompa içerisindeki basınç dalgalanması dalga boyunun artması ile oluşan gürültünün seviyesini artırmaktadır. Uygulamalarda basınç dalgalanmasını sönümlemek için regülatör valfi kullanılıyor olsa da bu uygulamayı destekleyici unsurlara da ihtiyaç duyulmaktadır.Yaptığımız çalışmalarda;

  1. 1. Dişlerin birbirleriyle teması artırılarak(diş yan boşluğu azaltılarak),
  2. 2. Dişlinin alın yüzeylerinin çalıştığı yüzeydeki yağ tahliye kanallarındaki tasarım iyileştirilerek basınç dalgalanması ideal seviyeye getirilmiştir.

Bu bildiride bir iş makinesi transmisyonu için özel olarak tasarlanan yağlama pompasının basınç dalgalanması incelenerek bundan kaynaklanan gürültünün düşürülmesi konusundan bahsedilecektir.


Hidrolik Silindirle Vakum Altında Yağ Dolumu ve Sıkıştırılabilirlik Testi
Orhan Fatih Ercis / Roketsan
.
Savunma sanayi uygulamalarında kapalı çevrim hidrolik eyleyici sistemlerine vakumlu yağ dolumu makineler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çalışmada, hidrolik silindir ile vakum altında yağ dolumu yapan bir cihazın çalışma ilkeleri ve geliştirilen kısımları açıklanmıştır. Mevcut vakumlu yağ dolumu yapan sistemlerde kullanılan hidrolik pompanın yarattığı dezavantajlar hidrolik silindir kullanımı ile ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, hidrolik silindirin servo kontrolü ile yağın sıkıştırılabilirlik testleri yapılmış ve yağın içerisindeki hava oranı literatürdeki grafiklerin yardımı ile saptanmıştır. Böylece, vakum altındaki yağ dolum işlemi daha yüksek vakum düzeylerinde gerçekleşmiş, doldurulan yağın sıkıştırılabilirliği kontrol altına alınmıştır.


OTURUM 3A | 15.00-16.30

Elastomerlerin Düşük Sıcaklıklarda Çalışma Limitlerinin Belirlenmesi Üzerine Uluslararası Çalışmalar
Ozan Devlen, Seçkin Semiz / Kastaş
.
Elastomer sızdırmazlık elemanları zorlu koşullarda, farklı endüstrilerde, yüksek basınçlar ve geniş sıcaklık aralıklarında kullanılmaktadır. Özellikle sızdırmazlık elemanlarının daha düşük sıcaklıkta çalışması ile ilgili talepler her geçen gün artmaktadır. Sıfırın altında çalışacak sızdırmazlık elemanlarının malzemelerinin tespiti noktasında çalışma performansını yansıtabilecek yeterli bir test metodu bulunmamaktadır. Malzeme niteliklerini anlamak için geliştirilmiş uluslararası test metotları sızdırmazlık elemanlarının gerçek çalışma performanslarını yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle ESA – European Sealing Association (Avrupa Sızdırmazlık Derneği) üyesi firmaların katılımıyla yeni bir test metodunun geliştirilmesi çalışmalarına 2014 yılında başlanmıştır. Bu bildiride çalışmanın detayları ve planlanan adımları aktarılacaktır.

Tarım Traktörlerinde Kullanılan Ön Yükleyicinin Hidrolik Sisteminin Modellenmesi ve Simülasyonu
İdil İlke Gültekin Yıldız, Samet Adem Cömert, Alper Şahin, Gül Erkal, Emir Murat Karakoç / Türk Traktör
Y. Samim Ünlüsoy, Tuna Balkan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
.
Bu çalışmada, tarım traktörlerinde kullanılan bir ön yükleyicinin hidrolik tahrik sistemi Matlab/Simulink platformunda SimHydraulics modülü kullanılarak modellenmiştir. Model sistemin tüm hidrolik komponentlerini içermektedir. Ön yükleyicinin mekanik kısmı SimMechanics modülü kullanılarak modellendikten sonra, hidrolik ve mekanik alt sistemler birleştirilmiştir. Bu bildiride hidrolik sistemin, özel bir monoblok kontrol birimini de kapsayan, modelleme süreci anlatılmaktadır. Model hidrolik sistemin işleyişinin, sistem gereksinimlerinin, enerji kayıplarının ve tasarım hedeflerine ulaşmak için gerekli değişiklik ve eklerin simülasyonlarla incelenmesine olanak sağlamaktadır. Model kullanılarak, çeşitli ön yükleyici operasyonları görsel ve sayısal olarak incelenmiş ve her komponentin davranışı ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Simülasyonlardan elde edilen sonuçlarla, traktör üzerinde yapılan ölçümler doğrulanmıştır.

Yüksek Hızlı Ağır Araçlar İçin Hidrostatik Transmisyon Modeli
Ömer Arıduru / Roketsan
Emir Kutluay / Hacettepe Üniversitesi
.
Bu çalışmada düşük hızlarda (30 km/h) kullanılan, ağır veya hafif araçlarda bulunan Hidrostatik Transmisyon teknolojisinin yüksek hızlı ağır araçlarda kullanılabilirliği ve alt sistem parçalarının teknik özellikleri ile Toplayıcı Dişli Kutusu vasıtasıyla gerçekleşecek bu yeni transmisyon modelinin yüksek hızlarda (70km/h) çalışması anlatılmıştır. Çalışmanın devamında, ağır araçlarda ve düşük hızlarda kullanılabilen mevcut Hidrostatik Transmisyon (HMT) sistemlerinin geliştirilerek çok akslı ve yüksek hızlı ağır bir araçta kullanılabilirliği ve bu kullanım için gerekli Toplayıcı Dişli Kutusu Tasarımı ile alt sistem ihtiyacı vurgulanmıştır.


OTURUM 3B | 15.00-16.30

Orifis Akışı Çözümlemelerinde Türbülans Modellerinin Başarımının Karşılaştırılması
Ahmet Can Afatsun / Roketsan
Tuna Balkan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
.
Orifisler akışkan gücü kontrolünün en temel bileşenleridir. Bu çalışmada sabit ve değişken alanlı tipleri olan ve akışkan gücünün kullanıldığı hemen her sistemde karşılaşılan orifislerin HAD (Hesaplamalı Akışkan Dinamiği) çözümlemelerinde en isabetli sonucu veren türbülans modelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çözümlemeler ANSYS Fluent yazılımında yapılmış ve yazılım içerisinde bulunan k-ε, k-ω, RSM (Reynolds Stress Model) ve SST (Shear Stress Transport) türbülans modelleri ile farklı duvar dibi fonksiyonlarının (“Scalable Wall Functions”, “Non-Equilibrium Wall Functions” ve “Enhanced Wall Treatment”) kombinasyonları kullanılmıştır. Yalnızca sıkıştırılamaz akışlar değerlendirilmiştir. Çözümlemeler, test edilen geometriler modellenerek sabit ve değişken alanlı iki farklı orifis için yapılmış ve sonuçlar test verileri ile karşılaştırılmıştır.

Hidrolik Volan İle Enerji Geri Kazanımı ve Optimum Sürüş
Ahmet Banaz, Ali Can Polat, Burcu Bayram, Fikret Üstünel, Koray Yazdalı, Mehmet Pek / Bosch Rexroth
.
1950’lerin başından itibaren küresel enerji ihtiyacı hızla artmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak da enerji maliyetleri de oransal artış göstererek günümüzdeki en önemli endüstriyel parametrelerden biri haline gelmiştir. Yine 1950’lerin başından itibaren artan enerji ihtiyacına paralel olarak salınan CO2 gazları sonucu küresel ısınma hızlı bir artış eğilimine girmiştir. Bu da özellikle emisyonları düşürmek ve daha çevreci bir yaşam için fosil yakıtlı enerji kullanan araçlarda bulunan içten yanmalı motorların zor çevreci şartlara uyum zorunluluğu getirmiştir. Bu noktada içten yanmalı motorun kendi verimliliği, ebatları ve makinenin toplam ağırlığı odak noktası olmaya başlamış ve “Downsizing” adı verilen bir parametre literatüre girerek önemli bir parametre haline gelmiştir. Bu çalışmada, kullanıcılara “downsizing”, yakıt tasarrufu ve aşırı hızlanmayı engelleme olanağı sağlayan hidrolik volan ele alınmıştır.

Borularda Türbülanslı Akışların Sayısal Simülasyonu
Tahir Karasu / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
.
Bu orijinal araştırmada, dairesel kesitli borularda sürekli, sıkıştırılamayan ve eksenel simetrik türbülanslı akışların modellemesi ve sayısal simülasyonu için iki farklı Reynolds sayılarında kapsamlı simülasyonlar yapılmıştır. Sonlu hacim yöntemini kullanarak, SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Standart k-ε türbülans modeliyle beraber, süreklilik ve momentum korunum denklemlerinin sayısal çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini kullanarak sağlanmıştır. Katı cidar yakınında cidar fonksiyonları kullanılmıştır. Dairesel kesitli borularda çeşitli eksenel kesitlerde, eksenel hız, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite radyal profilleri, boru boyunca simetri ekseni üzerinde eksenel hızın değişimi, boru cidarı boyunca cidar kayma gerilmesinin dağılımı ve cidar sürtünme katsayısının değişimi için sayısal simülasyonlar sunulmuş ve deneysel ölçümlerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Sayısal simülasyonların sonuçları deneysel bulgularla çok iyi uyum göstermektedir.

23 Kasım 2017, Perşembe

OTURUM 5A | 09.00-10.30

Hidrolik Sistemlerde Endüstri 4.0 Uygulamaları
Bülent Eker / Namık Kemal Üniversitesi
Ayşegül Akdoğan Eker / Yıldız Teknik Üniversitesi
.
Endüstri 4.0 uygulamalarının giderek yaygınlaşması hidrolik sistemlerinde bu mantığa kapısını açmış ve bütünleşik yapı içinde değişikliklere gidilmektedir. Özellikle önceleri online izleme-kontrol sistemleri sayesinde üretim ve performans verileri ile sistem hataları anlık olarak tespit edilebilmekte, raporlama ve aynı zamanda sisteminizin verimini de kolaylıkla izleyebilmekte idi. Ancak endüstri 4.0 uygulamalarında bu durum yetersiz kalmakta bunun yerini başka sistemlere de hidrolik sisteme ait verilerin aktarılması yada tersi bir şeklide bu sistemlerden hidrolik sistemlere bilginin transfer edilmesi gerekmektedir. Bu bildiride Endüstri 4.0 devrimi içinde yer alan uygulamaların hidrolik sistemlerde kullanılması açıklanmıştır.

Endüstri 4.0: Hidrolik, Pnömatik Uygulamalardaki Kullanım Alanları
Emrah Küçüköz / Bosch Rexroth
.
Daha düşük maliyet ve rekabet talebiyle Çin merkezli doğuya kaydırılan sanayi üretimi, tarihinde ilk kez Batıdaki üretimi geçmiştir. Ekonomiyi yeniden dengelemek ve bu gücü kendi bünyesine almak isteyen Almanya 2013 yılında Endüstri 4.0 başlığı altında bir yol haritası oluşturmuştur. Yüksek otomasyon ve Bilgi teknolojilerinin entegrasyonuyla akıllı hale getirilen sistemler sayesinde, yüksek kalite, düşük maliyet, kişiselleştirilmiş ürünler ile daha rekabetçi olunması amaçlanmaktadır. Bu bildiride Hidrolik ve Pnömatik sistemlerde Endüstri 4.0 yaklaşımının yeri ve faydaları incelenmiştir. Takip edilebilir, izlenebilir, öngörülebilir yapılarla sistemlere, kritik seviyeye ulaşmadan müdahale edilmesi, problemin ortadan kaldırılması, uygun malzemenin yedeklenmesi, stok maliyetinin azaltılması gibi avantajlar hedeflenmiştir.

Endüstri 4.0 Işığında Yeni Nesil Üretim: Sessiz Hidrolik Pompa Uygulamaları
Adem Öğüt, Fatih Boztaş / ASC Blue Ascend Hydraulics
.
Küresel üretim modelleri, dördüncü sanayi devrimine ve akıllı üretim ekonomisine kapı aralamaktadır. Artan bir şekilde daha fazla kişi ve kurum tarafından tartışılan Endüstri 4.0, küresel rekabette Türk firmaları açısından da hayati önem taşımaktadır. Üretim süreçlerinde yapay zeka, akıllı robotlar, nesnelerin interneti gibi uygulamalar bir bir gündeme gelirken, ıskalamamız gereken en önemli olgular arasında işgören sağlığı ve müşteri memnuniyeti gelmektedir. Bu bağlamda, yıllar önce Robert Koch’un söylediği sözlere hak vermemek mümkün değildir. “Kolera ve veba gibi hastalıklarla olduğu gibi, gürültü ile etkin mücadele edeceğimiz yıllar yakındır” Aslında bu günler gelmiş ve geçmektedir, fakat insanlık, bu sorunla henüz yeteri kadar mücadele etmemektedir.

Hidrolik sistemlerde ve pompa üretiminde gürültünün minimizasyonu kapsamında sessiz pompa, süper sessiz pompa, silence plus vb. tanımlamalar ve uygulamalar Endüstri 4.0 vizyonunda insanı merkeze almak açısından önemsenmelidir. Bu çalışmada, müşteri beklentileri ışığında yeni nesil hidrolik pompada yaşanan dönüşümler, özellikle sessizlik parametresi bağlamında, ele alınıp incelenmektedir.OTURUM 6A | 11.00-12.30

Sürgülü Valfler İçin Akış Modeli Geliştirilmesi
Ahmet Can Afatsun / Roketsan
Tuna Balkan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
.
Hidrolik kontrol sistemlerinde sıklıkla kullanılan bileşenlerden biri de sürgülü valflerdir. Sürgülü valfler tasarlanırken, kaçak debi ve basınç hassasiyeti gibi başarım gereksinimlerinin [1] karşılanması için uyulması gereken geometrik toleransların belirlenmesinde kullanılacak isabetli bir akış modeline gereksinim duyulmaktadır. Valfin çalışması sırasından sürgü, gömleğin içinde ve dışında olmak üzere iki farklı koşulda çalıştığından bu iki koşulu da kapsayacak bir model oluşturulmalıdır. Bu çalışmada hesaplamalı akışkan dinamiği (HAD) çözümlemelerinden yararlanılarak literatürdeki akış bağıntıları modifiye edilmiş ve süreksizlik yaratmadan tüm çalışma koşullarında kullanılabilen bir akış modeli elde edilmiştir. Modelin çıktısı HAD verileri ile karşılaştırılmış ve sonuçları sunulmuştur.

4- Yolu Sürgülü Valfler İçin Geometrik Tolerans Belirleme Yöntemi
Ahmet Can Afatsun / Roketsan
Tuna Balkan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
.
Uzay/havacılık uygulamaları ve askeri uygulamalarda kullanılan valflerin oldukça yüksek başarım gereksinimlerini karşılamaları beklenmektedir. Bu gereksinimlerin karşılanması, valflerin üretiminin oldukça hassas (birkaç mikrometre [1]) geometrik toleranslar dâhilinde yapılmasıyla sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, 4-yollu sürgülü bir valfin üretiminde, belli başarım gereksinimlerini karşılaması için uyulması gereken geometrik toleransların belirlenmesinde kullanılacak bir yöntem önerilmiştir. Yöntemin geliştirilmesinde yazarlar tarafından önceden geliştirilen akış modeli [2] kullanılmıştır. Geliştirilen yöntem kullanılarak literatürde önerilen toleranslara yakın sonuçlar bulunduğu gözlemlenmiştir.

İki Kademeli Elektro Hidrolik Valfin Kanatçık Valf Modeli ve Kanatçık Nozul Boşluğu Basıncının İncelenmesi
Ali Kılıç, Sadettin Kapucu, Sedat Bayseç / Gaziantep Üniversitesi
John Rees Jones / Liverpool John Moores Üniversitesi
.
Bu çalışmada, iki kademeli bir elektro hidrolik servo valfın, ilk kademesi olan çift jetli kanatçık valfın modellenmesi ve ikinci kademe olan masuranın hareketlendirilmesini sağlayan masura uçlarına etki eden basınçların kapalı denklem çözümlerinin elde edilmesinden bahsedilmiştir. Ayrıca, elde edilen denklemler ile kanatçık nozul boşluğu basıncının etkileri incelenmiş ve sonuçlar sunulmuştur.


OTURUM 7A | 13.30-14.30

Boru Bükme ve Delme Tezgahı Hidrolik Devre Tasarımı ve Simülasyonu
Cüneyt Karaca, Cengiz Görkem Dengiz, Kemal Yıldızlı / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
.
Endüstriyel işletmelerde üretilen ürünlerin düşük maliyetli ve kaliteli olmasının yanında üretilen parçaların standart olması gerekmektedir. İşletmeler, sistemdeki insan faktörünü çeşitli kontrol yöntemleri ile desteklenmiş hidrolik ve pnömatik sistemler ile minimuma indirerek, ürünlerdeki kaliteyi ve standardı arttırmaktadırlar. Bu çalışmada Samsun’da yerel bir işletmede güneş panelleri için stant profili bükme ve delme tezgahı tasarlanarak, hidrolik devresi simüle edilmiştir. Tasarlanan tezgah ile insan faktöründen kaynaklanan hatalar minimuma indirilmiş ve üretilen parçaların standart olması sağlanmıştır. Ayrıca ürünlerin üretim süresi önemli ölçüde azalmıştır.

Patlayıcı Ortamlarda (Ex-Proof) Kullanılan 300 ton-f Hidrolik Preslerde Servo Motor-Pompa Uygulaması
Savaş Biber / Repkon
.
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji verimliliği konusu daha fazla önem verilir hale gelmiştir. Buna paralel olarak hidrolik sistemlerde enerji verimliliği ve bu amaca uygun sistemlerin geliştirilmesi son yıllarda önem kazanmaktadır. Endüstriyel makinalarda servo motor-pompa uygulaması ve kontrol sistemleri ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Servo motor pompa uygulamaları geçmiş yıllara göre maliyetlerinin de düşmesiyle git gide önemli hale gelmeye başlamış ve preslerde de kullanılmaya başlanmıştır. Hidrolik preste değişken hızlar ile hassas konumlama ve değişken basınç değerleri ile hassas kuvvetler sağlanmaktadır. Bu bildiride, tarafımızca gerçekleştirilen 300 ton-f hidrolik preste servo tahrikli motor-pompa uygulaması detaylarıyla sunulacaktır.


OTURUM 5B | 09.00-10.30

Eksantrik Preslerde Mekanik Kumandanın Pnömatik Sistem İle Revizyonu
Cengiz Görkem Dengiz, Mahmut Can Şenel, Kemal Yıldızlı, Erdem Koç / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
.
Gelişen teknolojiyle birlikte imalat sektöründe preslere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Hemen hemen her sektörde kullanılmaları sebebiyle presler farklı türlerde ve özelliklerde olabilmektedir. Bu preslerin en yaygını eksantrik preslerdir. Eksantrik presler kendi içlerinde farklı sınıflara ayrılmaktadır. Bunlardan biri de C tipi eksantrik prestir. Bu pres türleri daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanıldıkları için diğer pres türlerine göre daha küçük boyuttadır. C tipi eksantrik presler buton, mekanik ayak kumandası veya elektronik ayak kumandası ile kontrol edilebilmektedir. Mekanik ayak kumandalı eksantrik presler, kumandaya belirli bir kuvvet uygulandığı zaman çalışmaktadır. Bu kuvvet bir insan tarafından uygulanması sebebiyle preste çalışan işçi fazladan efor sarf edecektir. Bu çalışmada, pnömatik bir kontrol devresi ile C tipi eksantrik pres modernize edilmiştir. Bu sayede, hem günlük üretim hacmi artmış hem de preste çalışan işçinin daha az enerji harcaması sağlanmıştır.

Dağıtılmış Hava Jeti Kullanarak Hassas Cisimlerin Manipülasyonunun Sayısal Olarak İncelenmesi
Alperen Yıldızeli, Ahmet Yasin Karabay, Umut Can Coşkun, Sertaç Çadırcı, Emre Vatansever, İlker Murat Koç / İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilsay Sümer / Hacettepe Üniversitesi
.
Bu çalışmanın amacı, hassas cisimlerin minimum enerji maliyeti ile temassız şekilde taşınmasını incelemektir. Polimer adhezif silindirik kiriş dizisi sayesinde hassas yüzeylere nazikçe temas edilir ve değişken yüzey geometrilerine uyum sağlanır. Kontrollü taşıma yapabilmek ve hava yastığı oluşturmak için alt tabaka yüzeyinde jetler ve silindirik kirişler bulunur. Alt tabakadaki delikler tarafından beslenen hava yastığı, hedef objenin silindirik kiriş üzerinde temassız bir şekilde taşınmasını sağlar. Önerilen yaklaşım hassas cisimlerin nakil, konumlandırma ve tutup-taşıma operasyonlarını mümkün kılar. Bu çalışmada, adhezif silindirik kiriş içeren havalı taşıma sistemindeki hava akışı sayısal olarak incelenmektedir. Problemin sayısal olarak çözümü sonlu hacimler metoduyla çalışan bir yazılım olan Ansys Fluent kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, silindirik kirişlerin boyu, delik çapları ve ardışık jet ve silindirik kirişlerin merkezleri arasındaki mesafe parametrelerinin etkileri incelenmiştir.

Fan Drive Sistemi İle Soğutma Avantajları
Hasan Hakan Vargün / Mert Teknik
.
Otobüslerde, iş makinalarında vb. soğutma için büyük güç gerektiren uygulamalarda aracın elektrik sistemi bu güçte bir soğutmayı uzun bir süre gerçekleştiremediğinden hidrolik tahrikli soğutma sistemi kullanılır. Sistemin çalışma prensibi genel olarak şu şekildedir.

Aracın soğutucu fanı, hidrolik motor tarafından tahrik edilir. O da hidrolik bir pompa yardımı ile tahrik alır. Hidrolik pompa doğrudan mevcut motor ile çalıştırılabilir veya kayışlı tahrik sistemi ile çalıştırılabilir. Elektrik kontrollü oransal basınç kontrol valfi, sıcaklık değerine bağlı olarak fan hızını kontrol eder. Soğuk şartlarda, fan çok düşük enerji tüketimi ile rölantiye geçer iken, sıcak şartlarda maksimum fan hızı bütün sistemin soğutma ihtiyacını karşılayacak fan hızını ayarlayacak basınç kontrol valfi ile kontrol edilir. Elektronik kontrol sistemi soğutucuyu optimum tasarım sıcaklığında tutmaya çalışır, bu sıcaklık, sistem tasarlayıcısı tarafından proje tasarım aşamasında iken belirlenir.OTURUM 6B | 11.00-12.30

Elektrikli Silindirler İle Kuvvet ve Konum Kontrolü
Tahsin Cöbek / Hid-Tek
.
Bu bildiride, temel olarak elektrikli silindirlerin kuvvet, hız ve konum kontrollerini sağlaması ile kullanıcılarına sağladığı avantajlar değerlendirilmiştir. Elektrikli silindir sistemleri, günümüzde hem pnömatik hemde hidrolik silindirler ile yapılan uygulamalara cevap verebilmektedir. Elektrikli silindirler ile kullanılan motor tipine bağlı olarak, uygulanacak olan kuvvet harici bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan kontrol edilebilir. Birden fazla pozisyonda hassas konumlama yapılabilir. Hareket esnasında hız ve ivme değerleri değiştirilerek çevrim süresi kontrol edilebilir. Uygulamalara yönelik sağlanan birçok avantaj nedeniyle günümüzde kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

ECE/R107 Regülasyonu Kapsamında Yolcu Taşıma Araçlarında Pnömatik Sistemle Kapı Güvenliğinin Sağlanması
Hakan Hüseyinoğlu, Berkay Ergin / Mert Teknik
.
Bu çalışmada, ECE/R107 regülasyonu otobüs direktifine göre kapı güvenliği ve pnömatik olarak çalışma sistemi incelenecektir. ECE/R 107 kapsamında belirlenmiş bir hızın üzerinde, otobüslerdeki acil çıkış kollarının pnömatik sistem vasıtasıyla, otomatik olarak kilitlenerek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Pnömatik Bir Devrenin Enerji Tasarruflu Ürünlerle Yeniden Kurulması ve Tasarruf Analizi
Sami Kar / SMC Turkey Otomasyon
Hilmi Kuşçu / Trakya Üniversitesi
.
Bu çalışmada, pnömatik bir sistem tasarımında bazı hususlara dikkat ederek, doğru ve enerji (basınçlı hava) tüketimi açısından tasarruflu ürünler seçmek sureti ile, konvensiyonel sistemlere oranla ne kadar tasaaruf sağlandığı gösterilerek farkındalığı arttırmak amaçlanmıştır. İhtiyaca yönelik enerji tasarruflu ürün seçiminin önemi gerçek ölçüm ve verilerle ispatlanmıştır. Bu çalışma için aynı işi yapan iki pnömatik devre tasarlanmıştır. Devrelerin birinde standart ürün ve ekipmanlar kullanılarak tüketim ölçümü yapılmış, diğerinde ise tasarruflu ürün ve ekipmanlar kullanılarak tüketim ölçümü yapılmıştır. Ve elde edilen sonuçlar enerji tasarufu açısından değerlendirilmiştir.


OTURUM 7B | 13.30-14.30

Hidrolik Elemanlarda Talaşlı İmalat Kaynaklı Hataların Sızdırmazlık Performansına Etkilerinin Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi
Cem Tanyeri, Sercan Karakoç / Kastaş
.
Hidrolik sistemlerde sızdırmazlık elemanları performansını montaj yapıldıkları kanal ölçü ve toleransları, kanalların sahip olduğu geometriler, temas ettikleri yüzey pürüzlülükleri ile direkt olarak etkilemektedirler.
Özellikle basınç altında ve sıcaklığın 60°C derece üzeri olduğu sistemlerde sızdırmazlık elemanları viskoz(akışkan) hale daha yakın bir yapıya gelirler. Bu durum sızdırmazlık elemanları için ön görülen çalışma boşluklarını kritik hale getirmektedir. Ayrıca sızdırmazlık elemanı yuvası içinde bulunan iç ve dış köşe yarıçapları, pah gibi geometrik şekiller ürün üzerindeki gerilmeleri arttırabilir, ekstra hacim (boşluk) oluşturabilir ve ürünlerin akmaya geçerek yırtılmasına, uzamasına vb. gibi deformasyonlara neden olabilir.

Ayrıca yanlış ölçülerde işlenen bazı ölçüler sızdırmazlık elemanlarının montaj yapılamamasına veya montaj esnasında sızdırmazlık elemanlarını zarar görmesine ve sistemlerde kaçağa neden olabilir.

Bu bildiride örnek kanal (yuva) modelleri üzerinde basınç altında ve montaj sırasında sızdırmazlık elemanları incelemesi SEA (sonlu elemanlar analizi) ile yapılacaktır. SEA üzerinde görülen bu hataların gerçek çalışmalarda doğurabileceği sonuçlar örnekler ve fotolar ile açıklanmaya çalışılacaktır.


Pnömatik Elemanların Güvenilirliği Standardının (ISO 19973) Sızdırmazlık Elemanları Test Üniteleri Tasarımına Etkisi ve Sonuçları
Ozan Devlen, Seçkin Temiz / Kastaş
.
Pnömatik güç iletim sistemleri yaygın olarak kullanılan, kurulum ve işletme maliyeti hidrolik sistemlere göre çok düşük olan devrelerdir. Pnömatik silindirlerin ömrünü ve çalışma performansını belirleyen başlıca faktörler metal parçaların ölçüsel toleransları ve yüzey kalitesi, yataklama ve sızdırmazlık elemanı seçimidir. Pnömatik sızdırmazlık elemanlarının mevcut tasarım kontrolleri, ömür testleri ve yeni dizayn ürünlerin performans kıyaslamaları için sızdırmazlık elemanlarının test edilme ihtiyacı oluşmaktadır. ISO19973 standardı ile Pnömatik sızdırmazlık elemanlarının sızdırmazlık performanslarının ve kabul edilebilir sızdırmazlık şartları içerisinde ömürlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

24 Kasım 2017, Cuma


OTURUM 9A | 09.00-10.30

Hidrolikmekanik Tahrikli Sistemlerde Titreşim Problemlerini Önlemek İçin Metot Belirleme
Mustafa Yosun / DTA Mühendislik
.
Hidromekanik sistemlerde meydana gelen titreşimler, hidrolik sistemlerin çalışma performanslarını, yapısal parçaların ve hidrolik elemanların ömürlerini etkilemektedir. Ayrıca meydana gelen titreşim ve sonucunda oluşan gürültü insan sağlığı üzerinde yorgunluk ve asabiyet gibi olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu çalışmada, bir hidromekanik sistemin bir boyutlu sistem benzetimleri ile titreşim kaynağının tespiti için izlenen çözüm yolları incelenmiş ve hidrolik sistemlerde titreşim problemlerin çözümü için metot belirlemek amaçlanmıştır. Bir hidrolik sistemde, titreşimi meydana getiren etmenler mekanik ve/veya akışkan kaynaklı hareketler olabilir. Titreşim problemini anlamak için zaman alanındaki veriler üzerinden yorum yapmak oldukça zordur. Hidromekanik bir sistemi incelerken de sistemin frekans alanındaki davranışının incelenmesi önerilmiştir. Sistemin öz değerleri, mod şekilleri ve frekans cevap fonksiyonları üzerinden problem tespiti yapılmış ve sistemin kararlılığı kök-yer eğrileri üzerinden değerlendirilerek iyileştirme yöntemleri belirlenmiştir. Titreşim problemini çözmek adına tespit edilen tasarım değişikliklerinin, hidromekanik sistemin frekans ve zaman alanındaki titreşim cevabına etkileri incelenmiştir. İzlenen yöntem ile zaman alanındaki çok sayıda iterasyon yerine neredeyse bir iterasyon ile titreşim problemine sebep olan tasarım değişkenleri tespit edilebilecektir.

Karşı Ağırlıksız Servis Vinçlerinde, Servo Performanslı Oransal Valfler İle Denge Kuvvet Kontrolü
Bilal Kosif / Entek
.
Bu çalışmada, 2016 yılı içerisinde, servo performanslı oransal valfler kullanarak tasarımını yaptığımız ve devreye aldığımız hidrolik sistem yardımıyla, yüzer havuzların servis vinçlerinde denge kuvvetlerinin, kule dönüş açısına bağlı olarak kontrolü ve sağladığı faydalar hakkında bilgi verilecektir.Denizcilik endüstrisinde kullanılan servis vinçlerinde, kulenin dönüş açısı ve vincin kaldırdığı ağırlığa bağlı olarak oluşan devrilme momentini dengelemek için genelde karşı ağırlık dengeleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu durum ise mekanik sistemi sürekli yormakta, yatırım maliyetlerini yükseltmekte, bakım zorlukları oluşturmaktadır.Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için pasif mekanik yaylardan oluşan karşı denge mekanizması geliştirilmiştir. Ancak bu yaylar, sürekli sabit maksimum yük uygulamakta olup, yürüyüş raylarında, özellikle rayların kaynaklı birleşme bölgelerinde deformasyona sebep olmaktadır. Pasif mekanik yaylar ile yapılan bu sistemdeki olumsuzlukları gidermek için, denge kuvvetini, kulenin dönüş açısına bağlı olarak kontrol eden hidrolik bir sistem geliştirilerek, yatırım maliyeti düşürülmüş ve rayda oluşan deformasyonlar ortadan kaldırılarak servis ömrü uzatılmıştır.

Elektro-Hidrolik Yük Simülatörü İçin Geribesleme Doğrusallaştırma Yöntemi İle Kuvvet Kontrolü Tasarımı
H. Ulaş Akova / Aselsan
Tuna Balkan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
.
Günümüz endüstriyel, savunma ve havacılık uygulamalarında yaygın olarak kullanılmakta olan hidrolik sürücü sistemlerinin başarım, güvenilirlik ve kararlılıklarının gerçek sistemler üzerinde uygulanmadan önce test edilmesi ve kanıtlanması oldukça önemlidir. Çalışma koşullarını yansıtacak dinamik kuvvetlerin geliştirilmekte olan hidrolik sürücü sistemine laboratuvar ortamında kontrollü bir şekilde uygulanabilmesi için yük simülatörleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada 14 kN kapasitesinde bir elektro-hidrolik yük simülatörü için geribesleme doğrusallaştırma yöntemi ile kuvvet kontrolü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Yüksek bant genişliğine sahip oransal bir valf ile kontrol edilen yük simülatörünün doğrusal olmayan matematiksel modeli oluşturulmuştur. Modelin göreceli derecesi ve doğrusallaştırıcı geribesleme kanunu hesaplanarak sistem girdisi ve çıktısı arasında doğrusal bir ilişki elde edilmiştir. Geribesleme ile doğrusallaştırılmış sistem için kuvvet kontrolü tasarımı kutup yerleştirme yöntemi ile yapılmıştır. Tasarlanan sistemin başarımı MATLAB®/Simulink®’de oluşturulan doğrusal olmayan simülasyon modeli ile test edilmiş ve değerlendirilmiştir.


OTURUM 12A | 15.30-16.30

Hidrolik Yağların İzlenmesi
Ahmet K. Güven / Shell Global Solutions
.
Hidrolik sistem kullanıcıları genelikle kullandıkları hidrolik sıvının kalitesinin ve temizlik seviyesinin sistemin verimliliği ve üretkenliği üzerine yaptığı etkinin öneminden yeterince bilgi sahibi değillerdir. Devletlere bağlı resmi kurumlar ,hidrolik sistem imalatçıları, sanayi yağları katkı maddeleri üreten firmalar ve filtre imalatçısı şirketlerin yaptığı araştırmalardan elde edilen sonuçlar, hidrolik sistemlerde bakım duruşlarına yol açan şikayetlerin %50-70 arası ve daha fazlasının uygun türde ve kalitede hidrolik sıvı seçilerek ve uygun sıvı bakımının yapılmasıyla ciddi derecede azaltılabileceğini göstermektedir. Hidrolik yağın seçimi ve bakımı hidrolik ekipmanı seçmek kadar önemlidir ancak çoğu kez bu husu ihmal edilmekte ya da yeterince bilgisi olmayan kişilerin tercihine bırakılmaktadır.

Mobil Hidrolikte Kullanılan Silindirlerin Boğaz Sizdırmazlık Elemanlarının Sonlu Elemanlar Metodu İle Geliştirilmesi
Arsen Taylan Yıldırım, Cem Tanyeri / Kastaş
.
Mobil hidrolik sistemlerde kullanılan boğaz sızdırmazlık elemanları değişken basınç ve hızlara, yüksek sıcaklıklara, uygun olmayan çalışma yüzeyleri vb. zorlu koşullarda çalışmaktadırlar. Bu çalışmada belirtilen zorlu koşullarda performansından bir şey kaybetmeden çalışabilecek bir boğaz sızdırmazlık elemanının tasarlanması ve bu tasarım çalışması sırasında ileri sonlu elemanlar yöntemi ile optimizasyonunu sağlayarak, tasarım süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır.


OTURUM 9B | 09.00-10.30

Gemilerde Hidrolik Aktüatör Kontrollü Valf Kullanımı ve Arızaların Giderilmesi Üzerine Bir Çalışma
Murat Yapıcı, Nurten Vardar / Yıldız Teknik Üniversitesi
.
Taşıdığı yük veya gemi bünyesindeki akışkan transferlerinde valfler kullanılmaktadır. 2000’li yılların başında elektronik kontrollü otomasyon sistemlerinin gelişmesi ile beraber valflerin açma-kapama kontrolü hidrolik-pnömatik sistemler vasıtasıyla yapılmaya başlanmıştır. Makine dairesinde yakıt, yağ transferlerinin yanı sıra geminin dengesi için balast devreleri ve tankerlerde kargo devrelerinde kullanılmaktadır.Makine dairesinde yaygın olarak kullanılan hidrolik aktüatörler zamanla bakıma ihtiyaç duymaktadır. Sistemlerin yedeği veya acil durumda kumandaları gemi emniyeti ve yük için zorunludur.Çalışmada gemilerde kullanılan hidrolik aktüatörlerin uygulama alanları, sistemleri ve arızaları hakkında inceleme yapılmıştır. Gemilerde olası arıza durumlarının meydana getireceği riskli durumlar ve etkileri incelenmiştir. Arızalarda müdahale için yapılması gerekenler ve hidrolik aktüatörlerin sağlıklı kullanımı için yapılması gerekenler açıklanmıştır.

Ticari Araçlardaki Direksiyon Sistemlerinde Kullanılan Sabit İletim Hacimli Paletli Pompaların Farklı Devir ve Basınçlardaki Gürültü Seviyelerinin ISO 3744 Standartına Göre Ölçülmesi
Sinan Doğan, Erdem Yalçın / Hema Endüstri
.
Hidrolik direksiyon sistemlerinde direksiyon kutusunun ihtiyaç duyduğu debiyi üretmek için paletli pompalar kullanılmaktadır. Akış kontrol valfi ilave edilmiş paletli pompalar iki önemli özelliğinden dolayı direksiyon sistemlerinde tercih edilirler. Bu özelliklerinden birincisi, üretilen debi miktarının pompa devrine bağlı olarak belirli bir devre kadar artması, daha sonraki devirlerde ise sabit kalarak her zaman direksiyon sisteminin ihtiyacı kadar debi vermesidir; ikinci tercih nedeni ise paletli pompaların gürültü seviyelerinin diğer pompa tiplerine göre daha düşük olmasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte araçlarda kullanılan ekipmanların gürültü seviyeleri de düşürülmüş ve daha sessiz çalışan araçlar üretilmeye başlanmıştır. Bu durumda pompanın gürültü seviyesinin araçtaki diğer ekipmanların sesinin önüne geçmemesi için pompa gürültü seviyesinin tanımlanması ve belirli limitler arasında tutulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bildiride ticari araç direksiyon sistemlerinde kullanılan sabit iletim hacimli paletli pompaların farklı devir ve basınçlardaki gürültü seviyelerinin ölçülmesinden bahsedilecektir.

Hidrolik Sistemde Enerji Verimliliği Sağlayan Yeni Tahrik Teknolojileri
Bülent Bostan / Bosch Rexroth
.
Dünyada enerji kaynaklarının gittikçe azalması ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin artmasından dolayı enerjinin verimli bir şekilde kullanılması daha fazla önemli hale gelmiştir. Buna bağlı olarak da hidrolik sistemlerde enerji verimliliği ve bu amaca uygun sistemlerin geliştirilmesi son yıllarda gittikçe önem kazanmaktadır. Enerji verimliliği açısından ve sağladığı diğer avantajlar bakımından hızlı bir gelişim gösteren tahrik ve kontrol sistemleri, maliyetlerinin de düşmesiyle git gide önemli hale gelmeye başlamış ve endüstrinin birçok uygulama alanında da kullanılmaya başlanmıştır.


OTURUM 12B |  15.30-16.30

Pnömatik Tutucu Sistemleri ve Oval Silindirler İle Robotik Uygulama Çözümleri
Mehmet Kasablar / Hid-Tek
.
Pnömatik tutucu sistemleri endüstriyel uygulamalarda iş parçalarını kontrollü bir şekilde tutmak ve taşımak için hızla ilerleyen robotik uygulamalarda en önemli iş elemanlarından biri haline gelmektedir. Robot kollarında, transfer preslerinde, plastik, otomotiv seri üretim, ağaç makinaları imalatı, gıda makinaları vb. gibi bir çok sektörde çözüm sunmaktadır. Uygulama alanlarına ve iş parçasının şekline göre tutucu kol sistemleri farklılık gösterir. İş parçasının tutma yüzeyi ve ağırlığına göre tutucuların kuvvet kolu hesabı doğru yapılmalıdır. Bu çalışmada iş parçalarına uygun tutucu çözümleri belirtimiştir.Yine endüstiyel uygulamalarda daha kompakt ve daha güçlü bir yapı her zaman tercih sebebi haline gelmiştir. Bu doğrultuda standart pnömatik silindirlere göre daha dar alanlarda çalışma imkanı sağlayan oval (yassı) silindirler robotik uygulamalar için çözüm ortağı olmuştur.

Basınçlı Havada Enerji Verimliliği ve Tasarruf Yöntemleri
Yusuf İlhan / Festo
.
Bu çalışmada, işletmeler için önemli bir maliyet kalemi olan basınçlı havanın üretimi, şartlandırılması, taşınması ve tüketiminde enerji verimliliği konusu ele alınacaktır. Basınçlı havanın kaynağı atmosfer olduğu için özellikle fabrika seviyesi kullanıcılar tarafından ucuz bir kaynak olarak algılanmaktadır. Ancak basınçlı hava, teorisi gereği pahalı bir enerji biçimidir. Basınçlı hava sistemleri uygun yöntemlerle analiz edilirse birçok noktada enerji tasarrufu potansiyeli olduğu da görülecektir.

25 Kasım 2017, Cumartesi

OTURUM 14A | 09.00-10.30

Robot Uygulamalarında Kullanılan Pnömatik Ekipmanların Boyutlandırılması ve Yeni Trendler
Halil İbrahim Karakelle / SMC
.
Endüstride küresel rekabetin söz konusu olduğu günümüzde üretimde verimlilik çok önemli bir yer işgal etmektedir. Çağımızın son endüstriyel vizyonu olan “”Endüstri 4.0” terimi de bu kapsamda ortaya çıkmıştır. Bu yeni imalat düzeninin en önemli işçileri de robotlardır. Robotik uygulamalarda yaşanılan en büyük sıkıntılardan biri de robotların boyutlandırılmasıdır. Bilindiği üzere robotlar taşıyacakları yüklere göre boyulandırırlar. Taşıyacakları yükler ise hem son ürün veya iş parçası hem de onun tutucularıdır. Bu noktada tutucuların ve üzerindeki ekipmanların hafif olması robotların boyutlarını da etkilemektedir. Pnömatik ekipmanlar da bir çok tutucu ekipman tasarımında sıkça kullanılan enstrümanlardandır. Pnömatik ekipman tercihinde dikkat edilmesesi gereken 2 nokta vardır. Bunlardan ilki, seçilecek pnömatik iş elemanlarının ve valflerinin gereğinden daha büyük boyutta seçilmemesidir. Boyuttan kastedilen, silindir çapı, valf geçirgenliği, hortum çapı gibi değerleridir. İkinci bir nokta ise ürün seçimidir. Ürün seçiminde ihtiyaç duyulan boyutlara göre en hafif kullanışlı ürünün seçilmesidir.Bu noktada aşağıdaki özellikler dikkate alınmaldır.

  • Daha hafif
  • Daha az yer kaplayan
  • Enerji verimliliğini destekleyen
  • Çevreye duyarlı

Pres Makinelerindeki Denge Silindirinin Cacos4.0 İle Termal Optimizasyonu
Ayhan Karasoy / Festo
.
Bu çalışmada, servo veya hidrolik kontrollü preslerde kullanılan pnömatik dengeleme silindirlerinde termal optimizasyonun nasıl yapıldığı karşılaştırmalı CACOS 4.0 ® analizleri ile ele alınmıştır. Endüstride kullanılan dengeleme silindirlerinde, ısınma probleminin sebepleri ve bu problemin nasıl giderilebileceğine dair çözümler ortaya konulmuştur. Yapılan analizlerin sonucunda dengeleme sistemi (silindir, hava tankı, hava hortumu) seçimi için belirli örnekler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda optimum dengeleme silindiri ve bileşenleri gösterilmiştir.


OTURUM 16A | 13.30-15.00

Sismik Simülatörlerde Hidrolik Sistemlerin Yeri
Tolga Özbıyık / Bosch Rexroth
.
Gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok yerinde depremin getirdiği riskler, insanlık için büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarpık yapılaşma, deprem haritalarına dikkat edilmeksizin oluşturulan yerleşim bölgeleri ve depreme karşı dayanıksız yapıların inşa edilmesi bu problemi kat ve kat büyütmektedir. Bunların sonucunda da depreme dayanıklılık ile ilgili alınacak önlemler de gün geçtikçe daha büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, yapılarda kullanılacak ekipman ve malzemelerin dayanıklılıklarının belirlenmesi ile inşa sonrası olası dayanım problemlerinin önceden önlenmesiyle ilgili farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla birçok farklı sistem halihazırda geliştirilmiştir. Yeni sistemilerin de geliştirilmesine devam edilmektedir. Bu kapsamda hidrolik sistemler yardımıyla uygulanan farklı tipte bir çok test, bu konuda yapılan çalışmalar içerisinde yer almaktadır. Sismik analiz simülatörleri ise bu sistemler arasında yaygın olarak kullanılan ve doğru sonuçların alındığı önemli ekipmanlardır. Bu sistemler, farklı eksenlerden farklı büyüklükte kuvvetler uygulayarak yapılarda kullanılacak ürünlerin test edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Uygulanan bu kuvvetler ise hidrolik silindir ve bu silindirlerin hareketi için gerekli hidrolik üniteler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Sismik analiz simülatörleriyle ilgili tüm detaylar ilerleyen sayfalarda sunulmuştur.

Planet Redüktörlerde Termal Güç ve Soğutma Teknikleri
Ahmet Öztemiz / PDS Planet Dişli Sistemleri
.
Planet Redüktörler, devir düşürerek tork arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu tip redüktörler yüksek tork çıkışlı özel dişli kutularıdır. Çalışma esnasında, redüktör içinde birbirine temas eden noktalar (dişli elemanlar, keçeler, rulmanlar, miller) arasındaki sürtünme nedeniyle enerji kayıpları meydana gelmektedir. Kinematik bağlantılarda sürtünme nedeniyle ortaya çıkan enerji kaybı ısıya dönüşmekte, bu ise planet redüktör dişlilerinin ısınması sonucunu doğurmaktadır. Ortaya çıkan bu ısının bir kısmı redüktör dış gövdesi üzerinden atmosfere yayılırken, diğer bir kısmı ise sistemi yağlayan akışkana geçmektedir. Çalışma sırasında redüktörde oluşan ısının miktarı ekipmanın temel performansı dikkate alınarak değerlendirilmekte, kinematik bağlantılardaki enerji kayıpları buna göre hesaplanmaktadır. Isıl denge koşulundan (ortaya çıkan ısı miktarı, salınan ısı miktarına eşittir) yola çıkılarak, sistemin çalışma sıcaklığı belirlenmektedir. Sıcaklığın, kabul edilebilecek en yüksek değeri aşması durumunda, redüktör gövdesinin yüzey alanını büyüterek veya ilave soğutma sistemi kullanılarak sıcaklığın düşürülmesi sağlanılmaktadır.Termal Güç, redüktörün 20 °C ortam sıcaklığında sürekli çalışma durumunda ilave soğutma sistemi kullanmadan aktarabileceği giriş gücüdür. Bu değer redüktörün içinde bulunan ısıl denge koşullarının kinematik çalışan ekipmanlara zarar veremeyeceği maksimum güç olarak tanımlanır.

Uzaktan Kumandalı Elektro Hidrolik Mobil Platform Tasarımı ve Prototip Uygulaması
Erol Uyar, Mücahid Candan / Ege Universitesi
.
Bu çalışmada mikro denetleyici kontrollü, uzaktan kumandalı elektro-hidrolik bir mobil platform tasarımı ve uygulaması ele alınmıştır .İki adet DC motorla tahrik edilen bir şase (platform) üzerine monte edilen iki serbestlik dereceli merdiven mekanik sisteminin hareketleri elektro-hidrolik olarak valf ve silindirlerle sağlanmıştır. DC motorlarla tahrik edilen platformun ve silindirlerin hareketleri manuel veya uzaktan kumandalı olarak mikro denetleyici (Arduino-Blue tooth) ile gerçekleştirilmiştir. Merdiven sistemi biribirine göre iç içe teleskopik olarak bir halat mekanizması ile hareket ettirilmektedir.Kızaklı olarak tasarlanan ve aluminyum çerçevelerden oluşan halatlı merdiven sistemi, ayrıca demir platform gövde üzerinde pinyon dişli ile dönebilecek şekilde bir DC motorla tahrik edilebilmektedir. Yüksek yerlerde çalışma amacı ile esnek bir yapı olarak tasarlanan sistemin değişik tamirat, bakım, transport, taşıma amaçlı işlevlerde kullanımı düşünülmüş ve prototip uygulaması başarı ile denenmiştir.


OTURUM 14B | 09.00-10.30

Traktörler İçin Açık Merkezli, Hidrolik Kaldırıcı Kontrol Valfinin Sürgü Boyu İle Debi Eğrilerinin Simüle Edilmesi
Samet Nak / Hema Endüstri
.
Traktörler için açık merkezli hidrolik kaldırıcı kontrol valfi, genelde traktöre bağlanan ekipmanları kaldırıp indirmede ve sürüm esnasında kullanılan hidrolik kaldırıcıyı(HK) kontrol etmeyi, hidrolik kaldırıcı kontrol valfleri ile sağlanmaktadır. Kontrol valfleri operatörün yapmış olduğu mekanik hareketi mekanizmalar vasıtası ile algılar. Hidrolik kontrol valfleri pompada üretilen hidrolik enerjiye yön vererek, hidrolik kaldırıcıda bulunan silindir veya silindirlere istenildiği kadar yağ dolmasını, boşaltılmasını veya yağın hapsedilmesini sağlayarak, bu sayede HK’nın istenilen hareketleri yapılması sağlamaktadır. Kontrol Valflerin de beklenen özellikler sadece bununla kalmamakta, ayrıca sistemin hareketlerini dengeli ve hassas bir şekilde kontrol edebilmesini sağlanmasıdır. Bu bildiride kontrol valflerinin sürgü boyu ile debi değerlerini nasıl değiştiği anlatılmıştır.

Enerji Tasarrufu Sağlayan Transmisyon Kontrol Valfi Tasarımı
Burak Yerlioğlu, Turgay Kolcuoğlu / Hema Endüstri
.
Transmisyon kontrol valfleri; traktör hidrolik sistemlerinde kullanılan çeşitli transmisyon fonksiyonlarını kontrol etmeye yarayan içerisinde ihtiyaca göre selenoid valflerin, basınç arttırıcı valflerin, basınç düşürücü valflerin ve minimum basınç valflerinin bulunduğu hidrolik valflerdir. Basınç arttırıcı valfleri ihtiva eden valflerin kullanıldığı hidrolik sistemlerde, transmisyon fonksiyonlarının kontrol edilebilmesi için sabit bir basıncın sürekli oluşturulması gerekmektedir. Yaptığımız tasarım ile hidrolik sistemde basınç kullanılmadığı durumlarda düşük bir basınç üretilerek tasarruf sağlanırken, ihtiyaç olduğu hallerde transmisyon fonksiyonlarını devreye almaya yetecek kadar basıncın oluşmasına imkan sağlanmaktadır. Bu bildiride düşük basınç sağlayan valfin tasarım ve test süreçlerinden bahsedilecektir.

Mobil Valflerde Seçim Kriterleri
İbrahim Onur Çelik / Dana Brevini
.
Hidrolik Mobil valfler birçok mobil araç ve uygulamanın ihtiyacına göre farklı şekillerde tasarlanabilmekte ve oluşturulabilmektedir. Yapısı gereği uygulamaya göre kolaylıkla değiştirilebilen bir çok parçaya sahip olmasının ürüne esneklik katmasının ve makine üreticilerine stok kolaylığı sağlamasının yanında enerji tasarrufu ve emniyet sağlayan bir çok opsiyonu da üzerinde barındırır.Bu sunumda sabit deplasmanlı ve değişken deplasmanlı pompa sistemleri ile çalışan özellikle araç üstü vinç ve platform sistemlerindeki enerji tasarrufu ve güvenlik yöntemleri ile ilgili bilgileri ilginize sunacağız.Anahtar Kelimeler: Mobil Valfler, Enerji Tasarrufu ve valflerin emniyetli kullanımı, Karşı denge valferi, Kompanzasyonlu valfer , debi paylaşımlı valfler. Vinçler , Araç üstü kaldırma sistemleri.


OTURUM 16B | 13.30-15.00

Mikro Boyutlu Dikdörtgensel Kanallarda Kaynamalı Akışın Deneysel İncelenmesi
Burak Markal / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Orhan Aydın, Mete Avcı / Karadeniz Teknik Üniversitesi
.
Bu çalışmada, silikon mikrokanallı bir ısı alıcıda deiyonize suyun doymuş kaynamalı akış karakteristikleri deneysel olarak incelenmiştir. Isı alıcı yirmi dokuz paralel dikdörtgen kesitli mikrokanal içermektedir. Kanalların genişliği ve yüksekliği, sırasıyla, 90 μm ve 110 μm’dir. Deneyler, farklı kütle akısı (151, 195, 238 ve 324 kg m-2 s-1) ve ısıl güç (51.9, 54, 56, 57.9 ve 60.1 W) değerlerinde yapılmış olup; ısı akısı, kuruluk derecesi ve kütle akısının yerel iki faz ısı transfer katsayısı ve toplam basınç düşümü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Temel ölçümlere ek olarak, yüksek hızlı görüntüleme tekniği kullanılarak fiziksel mekanizma analiz edilmiştir. Genel karakter olarak, iki faz ısı transfer katsayısı, en yüksek kütle akısı değeri hariç, ısı akısı ve kuruluk derecesinden nispeten bağımsızdır ve artan kütle akısı ile artmaktadır. Toplam basınç düşümü ise artan çıkış kuruluk derecesi ve ısı akısı ile artarken, artan kütle akısı ile azalmaktadır. Akış görüntüleri, mikrokanallardaki kaynamalı akış olayının sanki periyodik yapıda olduğunu ve aynı anda komşu kanallarda farklı akış desenlerinin gerçekleştiğini göstermiştir.

TS EN ISO 13849-1 Makinelerde Güvenlik Kapsamında Pres Emniyet Valfleri
Gökhan Kranda / Mert Teknik
.
Bilindiği üzere makinelerde güvenlik konusu günden güne daha fazla önem arz etmektedir. Bu nedenle ISO 13849-1 standardı, makinelerin güvenliğinde dikkate alınması gereken hususları belirtmekte ve CE sertifikasyonu alınması için preslerde emniyet valflerinin kullanımını gerektirmektedir. Bu bildiride ISO 13849-1 standardı hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak pres emniyet valflerinin çeşitleri, çalışma prensibi ve gerekliliği anlatılacaktır.

Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi
Yusuf Silik, Semih Tanıker / Roketsan
Ulaş Yaman / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
.
Bu çalışma kapsamında bir soğuk gaz itki kontrol sisteminin pnömatik akış kontrolünün benzetimi yapılmıştır. Soğuk gaz itki kontrol sistemi, uzay araçlarının konum kontrolünde kullanılan reaksiyon kontrol yöntemlerinden birisidir. İtki, basınç regülatöründen sağlanan sabit basınçlı gazın pnömatik akış kontrol valfinin kontrolü ile sağlanır. Valften çıkan akış, momentum korunumu prensibine göre akışın yönüne ters bir kuvvet oluşturur. Sistemin benzetiminde pnömatik akış kontrol valfi olarak, düşük maliyetlerine karşın yeterli akış kontrol etkinliği nedeniyle, aç/kapa solenoid valf modeli kullanılmıştır. Aç/kapa valf kullanarak sürekli kuvvet kontrolü yapabilmek için Darbe Genişlik Modülasyonu yöntemi uygulanmıştır. Darbe genişlik modülatörünün frekans ve doluluk-boşluk yüzdesi limitlerini belirleyebilmek için valfin çubuk konumu ile akım benzetimi Matlab/Simulink modeli hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tasarlanan modülatör ile hazırlanan model kullanılarak açık çevrim itki kontrol benzetimi yapılmıştır. Böylece itki sisteminin eyleyici olarak kontrolü sağlanmış ve limitleri belirlenmiştir. Modellenen ve açık çevrim kontrolü yapılan eyleyicinin bir kapalı çevrim kontrol uygulamasında başarımını test edebilmek için dönü ekseninde açı kontrol çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun için tek serbestlik dereceli (dönü ekseni) bir platformun dinamik modeli oluşturulmuş ve eyleyicinin bu platformdaki yerleri belirlenmiştir. Bir kapalı çevrim kontrol algoritması ile platformun açı kontrol benzetimi yapılmıştır.